Tájékoztatás ingatlanok rendeltetésmódosításához kapcsolódó eljárásról

Az önkormányzat főéítésze, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendelet 48.§ alapján az alábbi tájékoztatást adja:

Ha a rendeltetésváltozás megfelel az országos, valamint a helyi építési követelményeknek és az önkormányzat a településképi bejelentést tudomásul vette, az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából a polgármester kérelemre 15 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, valamint az építményen belüli önálló rendeltetési egység rendeltetésének módosításáról és új rendeltetéséről, valamint az építmény rendeltetési egységei számának megváltozásáról és az önálló rendeltetési egységek új számáról.

A hivatkozott jogszabályok alapján a hatósági bizonyítvány kiadásának feltétele az épület rendeltetési mód változtatásának igazolása esetén:

- a rendeltetésmódosítás az örökségvédelmi hatóság engedélyéhez nem kötött (az épület nem áll műemlékvédelem alatt),

- az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység az országos építésügyi követelményeknek, valamint a helyi építési szabályzatnak megfelel.

A rendeltetés-módosítás iránti kérelemhez csatolandó:

1. a kérelem tárgyának megfelelően, az országos építésügyi követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelést igazoló építészeti-műszaki tervdokumentáció M=1:100 léptékben, mely legalább az alábbiakból áll:

- rövid műszaki leírás a megváltoztatott rendeltetés bemutatásával,
- parkolómérleg számítás, és a parkolók elhelyezésének bemutatása, esetlegesen;
- egyéb leírások, számítások, vizsgálatok (pl. energetikai számítás, zajvédelmi számítás, stb.) a rendeltetés jellegétől függően, amelyek igazolják a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelést.

2. Tervezői nyilatkozat, amely tartalmazza, hogy az épület az utolsó jogszerű (építési, fennmaradási engedéllyel rendelkező) állapotától a jelenlegi állapotában nem tér el, és hogy a kialakított rendeltetési egység(ek) mindenben megfelel(nek) a hatályos országos építésügyi követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak, beleértve az energetikai és a közművesítettségi követelményeket is,

3. helyszínrajz, a hiteles földhivatali térképmásolat alapján,

4. alaprajz, legalább 1:100 léptékben és részletezettséggel,

5. metszetek, legalább 1:100 léptékben és részletezettséggel,

6. a környezetet, illetve az érintett építményt, épületet ábrázoló fotódokumentáció,

7. esetlegesen keletkezett egyéb engedélyek, igazolások
az érintett ingatlan tulajdonosának hozzájárulása, amennyiben a kérelmező és a tulajdonos személye különbözik.

A leggyakoribb "buktatók":

Attól még, hogy az épület nem építési engedély köteles, mindenben meg kell felelnie a hatályos helyi és országos vonatkozó jogszabályoknak. Ha az épület rossz helyen (nem építési helyen, elő-, oldal-, hátsókertben) áll, a maximális beépítettségi arányokon túlterjeszkedik, a településképi követelményeknek nem felel meg, stb., a hatósági bizonyítvány nem állítható ki.

Rendeltetés változtatás csak olyan épület esetében értelmezhető, amely jogszerűen áll fenn! Ezért a rendeltetésváltoztatással érintett épületnek szerepelnie kell a hivatalos térképmásolaton.

Rendeltetés-módosítás esetén a rendeltetés csak olyan rendeltetésre, valamint annyi darab rendeltetési egységre módosítható, amilyen és ahány az adott építési övezetben a HÉSZ szerint létesíthető. A zártkerti "MK" jelű övezetben például lakó rendeltetés nem létesíthető.

A létrejövő új rendeltetésnek meg kell felelnie a jelenleg hatályos, az adott rendeltetésre vonatkozó követelményeknek! (Pl.: energetikai, vagy tűzvédelmi követelmények, stb.)

Csak abban az esetben beszélhetünk rendeltetés változtatásról, ha az nem jár építési engedély köteles, vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységgel. Ha a meglévő épület befoglaló méreteit megváltoztatják az új rendeltetés befogadása érdekében (pl. beépítik a nyitott teraszt, vagy megemelik a tetőt, stb.) akkor már épületbővítés történik, ami építési engedély, vagy egyszerű bejelentéshez kötött lehet.

Amennyiben az eljárás során szabálytalan rendeltetési-mód használat, építési engedély, vagy egyszerű bejelentés nélkül végzett, de építési engedélyhez, vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységre derül fény, az illetékes építésfelügyeleti hatóság minden esetben értesítésre kerül.

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem letölthető ITT .

Az eljárással kapcsolatban felmerülő kérdéseiket, az önkormányzati főépítésszel tudják egyeztetni, a foepitesz@szuhakallo.hu e-mail címen.

Jobbágy Tamás
önkormányzati főépítész


(A fotó illusztráció)


2023.04.11. | HT