• +36 (48) 505-211
  • vadnapm@legnet.hu

Önkormányzati határozatok - 2023.

Önkormányzati tulajdonú külterületi termőföld ingatlan (Vadna, 027/2 hrsz), értékesítéséről

határozat szám: 31/2023 (05.24.)

hatályos

1. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Vadna 027/2 hrsz-ú, 0,5472 m2 területű, 16,14 AK értékű, szántó művelési ágú külterületi termőföld ingatlan tulajdonjogát adásvétel keretei között átruházza adja Szabon Lajos Vadna Szabadság tér 20. sz. lakos részére.
2. Az ingatlan vételára: 781.176 Ft, mely az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 11/2013. (IV.23.) önkormányzati rendelet 7.§ (1) bek. a) pontja szerinti, 3 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecsléssel alátámasztva került megállapításra, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény 24. § ha) pontjában foglaltak figyelembevételével, a termőföld aranykorona értékének alapulvételével.
3. Vadna Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Szabon Lajos Vadna Szabadság tér 20. sz. lakos (a továbbiakban: haszonbérlő) között, a képviselő-testület 36/2022. (III.16.) határozata alapján, az 1. határozati pont szerinti termőföld ingatlanra, határozott időre - 2027. szeptember 30. napjáig szóló – létrejött mezőgazdasági haszonbérleti szerződés, tekintettel a haszonbérlő adásvételi kezdeményezésére, az adásvételi szerződés hatályosulásának napjával, a felek közös megegyezésével megszűnik.
4. A termőföld értékesítése során be kell tartani a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény előírásait.

felelős: polgármester
határidő: azonnal, értelemszerűen